SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล ทีมหญิง 
รอบแรก   คู่ที่ 3
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น
สนาม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
กรุงเทพมหานคร
78
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
18
17
25
18
-
-
78
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
1
3
2
3
-
-
9
 
Remark :
13
พรรณวษา  บุญจันทร์
99
วรัญญา  คำแดง
77
ปิ่นมณี  ปานจันทร์
27
วิมลรัตน์  นนทะสี
42
สุดารัตน์  ฉัตรไธสง
7
สุดารัตน์  พูนศรี
33
อชิรญา  คำภีระ
10
วรนุช  บุญคำ
24
รวินดา  อัจจิกุล
11
ไอลดา  ผ่องแก้ว
69
ชุติมา  คงคากุล
98
นันท์นภัส  พงศ์อมรนฤนาท
38
ราชบุรี
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
7
8
7
16
-
-
38
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
2
2
4
2
-
-
10
 
Remark :
9
ขนิษฐดา  เทพทัศน์
6
นพรดา  สุวรรณมีระ
13
พิจิตรา  มีมงคล
15
รวิวรรณ  จันทร์ตรี
7
อาทิตยา  บางเกิดเกตุ
14
ศุภณัฐ  ซังพุก
4
ธิดารัตน์  สาวสุดชาติ
10
กานต์พิชชา  ทำดี
11
พรธีรา  ชิงภักดี
12
อรณิชา  สร้อยน้ำ
5
ณัฐิกา  รัศมี
8
วรลักษณ์  ทรัพย์จรัสแสง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ
 
     
     
     
Sponcer